HoofdnieuwsRegionaal

College Noardeast-Fryslân wil mono-vergisters toestaan voor schone energie

KOLLUM – Boeren rond Hallum, Burdaard en Kollum gaan bij de gemeente vergunningen aanvragen voor eigen mono-vergisters. Belangrijk feit is dat bij de mono-vergister geen extra geur vrij komt. Bij co-vergisters is dat eventueel wel mogelijk. Boeren vragen daarvoor rijkssubsidie voor het op deze manier opwekken van groene energie via mono-vergisters. De boeren moeten de subsidie-aanvraag eind juni hebben ingediend en het college van Noardeast-Fryslân trekt een sprint om het mee mogelijk te maken.

Het college informeert gemeenteraad en direct aanwonenden over mono-vergisters

Dat gebeurt via een brief en een presentatie die wordt gehouden op donderdagavond 20 april. Nieuwe mestvergisters zijn binnen het huidige beleid niet mogelijk. Het college staat echter positief tegenover mono-vergisters, vanwege het verminderen van het gebruik van fossiele brandstoffen en het verminderen van uitstoot van stikstof. Bovendien komt er geen extra geur vrij. Dit komt omdat er gewerkt wordt met uur-verse-mest en de mest komt niet met de buitenlucht in aanraking. Het restproduct kan nog worden gebruikt voor verrijking van de grond. Vanwege bovenstaande punten wil het college haar beleid voor mono-vergisters versneld aanpassen, zodat deze wel een vergunning kunnen krijgen.

Het college stelt voorwaarden aan mono-vergisters                    

Zo moeten de mono-vergisters op de eigen grond komen en uitsluitend worden gebruikt voor bedrijfseigen mest. Het zijn gesloten systemen, dus de mest wordt niet vervoerd. Hierbij komt dan geen extra geur vrij en er rijden geen extra trekkers of vrachtauto’s met mest. Een van de doelen is de opwek van duurzame energie. Hierdoor neemt de afhankelijkheid van aardgas af.

De duurzaam opgewekte energie kan positief bijdragen aan de omgeving

Het is bijvoorbeeld de bedoeling dat er energie wordt geleverd aan fabrieken in Hallum; belangrijk voor de werkgelegenheid in de omgeving. Zij willen en moeten als grootverbruiker meer inzetten op groene energie. Er wordt nog onderzocht hoe de energie verder kan bijdragen aan de regio. De betrokken agrarische bedrijven moeten hun omgeving goed blijven informeren over de voortgang.

In week 17 beslist de gemeente over het aanpassen van het beleid voor mono-vergisters. Bij een positief besluit, kan de vergunningverlening worden gestart. Zoals gebruikelijk gaat de inspraakprocedure in als de vergunningen daadwerkelijk zijn verleend.

Dit kan u ook interesseren

Back to top button