HoofdnieuwsRegionaal

Sjoerd Keizer stopt als wethouder gemeente Noardeast-Fryslân

DOKKUM – Sjoerd Keizer (65) stopt om gezondheidsredenen als wethouder in Noardeast-Fryslân. Keizer was net begonnen aan zijn eerste termijn als wethouder Economie, Recreatie & Toerisme en Sport. Zijn partij S!N (Sociaal in Noardeast-Fryslân) schuift de huidige fractievoorzitter Rebecca Slijver (41) naar voren als zijn opvolger.

“Dizze wike is dúdlik wurden dat ik meikoarten in operaasje ûndergean moat,” legt Keizer uit. “En wethâlder moatte je foar de folle 100% wêze. No’t dat fanwege myn sûnens net kin, wol ik al myn enerzy stekke yn myn herstel en lis ik myn funksje del.” Dat was geen gemakkelijk besluit, zegt Keizer. “We wienen krekt begûn als nij kolleezje en foarmen in moai tiim. Ik hie der bot sin oan om mei ús moaie koalysjeakkoart oan de slach. Mar ik kin op dit stuit net de ynset leverje dy’t ik graach wol en my ferfangje litte, wol ik net. Ik sjoch ek ôf fan wachtjild.”

De fractie van S!N vindt het erg jammer dat Keizer moet stoppen, maar heeft ook veel respect voor zijn besluit. “Wij wensen hem veel sterkte met de operatie en hopen op een voorspoedig herstel,” geeft raadslid Manon van der Meij-Baron namens de fractie aan. “Sjoerd heeft mee aan de wieg van S!N gestaan en had met zijn jarenlange ervaring altijd een hele goede inbreng. We zullen hem missen.”

S!N draagt Rebecca Slijver voor als opvolger van Keizer in het College van Noardeast-Fryslân. Slijver is sinds 2014 raadslid. Eerst in Dongeradeel voor de partij Dongeradeel Sociaal, die ze mee heeft opgericht, en later in de Noardeast-Fryslân als fractievoorzitter van S!N. “It beslút fan Sjoerd kaam hiel ûnferwachts,” zegt Slijver. “Ik skrok derfan. Mar ik ha ek grut respekt foar syn kar. Doe’t de fraach kaam oft ik Sjoerd opfolgje woe, haw ik fuort ‘ja’ sein. Ik sil der alles oan dwaan om him goed op te folgjen.”

Dit kan u ook interesseren

Back to top button