HoofdnieuwsRegionaal

S!N komt met ‘volkslied’ voor Noardeast-Fryslân

NOARDEAST-FRYSLÂN – “Der sit muzyk yn ús partij,” zegt S!N-lijsttrekker Jouke Douwe de Vries met een knipoog, “mar dit is fansels foaral in ludike aksje om oandacht te freegjen foar de ferkiezings op 16 maart.” Hij doelt daarmee op het lied dat de partij S!N (Sociaal in Noardeast-Fryslân) dit weekend presenteerde. Met een heuse videoclip erbij.

“In folksliet foar Noardeast-Fryslân,” noemt De Vries het lied dat hij zelf schreef en dat de titel ‘De grûn fan myn hert’ meekreeg. “Ik fûn dat Noardeast-Fryslân wol in folksliet fertsjinne, wêryn’t de grutskens op alle moaie plakken yn ús gemeente en it prachtige lânskip trochklinkt.”

Zijn idee voor het lied kreeg niet alleen in woord bijval van de kandidaten op de lijst van S!N, ook in zang. En zo komt het dat we kandidaat-raadsleden Sjoerd Keizer, Rebecca Slijver, Kevin Merkus, Manon van der Meij-Baron en Ruurd-Jan Torensma in het achtergrondkoor kunnen horen; met De Vries als leadzanger. Hij zorgde ook voor de opname en speelde alle instrumenten.

“Ik kom út in muzikaal nêst en yn it ferline trede ik geregeld op as sanger, pianist en gitarist,” legt De Vries uit. “Ik ha noch altyd in eigen studiootsje oan hûs, wêr’t ik muzyk meitsje en opnim, mar neist myn drokke baan as wethâlder kom ik dêr de lêste jierren spitigernôch minder oan ta. Dit wie foar my dan ek in moaie oantrún om wer even yn ‘e muzyk te dûken.”

 Maar met het opnemen van het lied, was het lied nog niet af, vond De Vries: “Der moast fansels ek in klip by.” Het toeval wilde dat Leon van der Meij, de echtgenoot van Manon, de nummer 5 op de lijst van S!N, net een drone had aangeschaft en hij wilde wel filmbeelden bij het lied maken. “En dat wie noch wol spannend, want it woe de lêsten wiken mar net moai waar wurde. Pas it lêste wykein fan febrewaris slagge it om de lêste bylden te sjitten. Mar it wie it wachtsjen mear as wurdich, de bylden binnen prachtich wurden.”

En daarmee kunnen Jouke Douwe de Vries en S!N nu met veel trots hun campagnelied presenteren vergezeld van een prachtige videoclip. De videoclip is te zien is op YouTube via de link: https://youtu.be/D5qq0HKFqyc

Kijk voor meer informatie over S!N: www.sin.frl

Dit kan u ook interesseren

Back to top button