HoofdnieuwsRegionaal

Begroting Noardeast-Fryslân: tot 2026 stabiel, daarna onzeker

DOKKUM – Inwoners van Noardeast-Fryslân gaan volgend jaar niet méér belasting betalen aan de gemeente. Voor de meeste mensen gaan de lokale heffingen zelfs iets omlaag. Ondanks onzekerheden vanaf 2026 blijven ook de ambities van gemeente Noardeast-Fryslân overeind. Dat blijkt uit de begroting voor 2024, die volgende maand besproken wordt in de raad.

 “Foar 2024 en 2025 sjocht it der finânsjeel goed út foar ús gemeente,” zegt wethouder Jouke Douwe de Vries. “Foar 2026 en 2027 is it byld lykwols noch tige ûnwis en driigje we yn de reade sifers te kommen.” Die onzekerheid heeft te maken met het uitblijven van een kabinetsbesluit over de gemeentefinanciën na 2025. “Gemeenten moatte gau dúdlikheid krije,” aldus de Vries, “want op dizze wize kinne wy gjin langjierrige ynvestearrings dwaan. Underwilens sjogge wy ek yn ús gemeente de tekoarten yn 2026 en 2027 oprinnen. Benammen as gefolch fan de stiigjende rinte. We bliuwe dan ek oantrunen op dúdlikheid én foldwaande jild fan it Ryk út.”

De kostenstijging doet niets af aan de doelen uit het coalitieakkoord Ferbûn mei de Mienskip

Het college blijft zich volop inzetten op de versnelling van de woningbouw in de dorpen en wijken, het verbeteren van het contact met de mienskip en het anders organiseren van de zorg. Ook gaat het college aan de slag met de voorstellen van de gemeenteraad, die tijdens de raadsvergadering over de kadernota werden gedaan. “Wy ynvestearje bygelyks yn ús subsydzjeburo om inisjatyfnimmers better helpe te kinnen by de oanfraach en mooglikheden fan subsydzjes. Der komt in fûns foar ynstânsjes en ferienings foar it sichtber meitsjen fan it Frysk as harren streektaal. En der is yn 2024 ienmalich jild beskikbar foar it ûntwikkeljen fan in lessearje Lânskipsbiografy.”

De woonlasten blijven in 2024 gelijk of gaan zelfs omlaag
De riool- en afvalstofheffingen gaan omlaag. De onroerendezaakbelasting (ozb), die gekoppeld is aan de WOZ-waarde, gaat gemiddeld wel omhoog. Huurders profiteren daarom vooral van lagere belastingen. Zij betalen volgend jaar 4,3 procent minder. De meeste woningeigenaren betalen hetzelfde als dit jaar (gemiddeld ongeveer 0,3 procent minder).

Door de verhoogde rente nemen de kosten van de gemeente wel toe
In juli stelde de gemeenteraad de kadernota vast. In de kadernota staat welke plannen er de komende jaren zijn en hoe die betaald worden. De kadernota is daarom de basis voor de begroting. De kadernota gaf een rooskleuriger beeld, dan de begroting nu doet. Dit komt omdat de rente ondertussen flink hoger is. “Troch de rinteferheging wurdt bygelyks de bou fan skoallen en húsfesting fan de amtlike organisaasje djoerder.”

De gemeenteraad vergadert 9 november 2023 over de begroting
De vergadering is bij te wonen in de raadszaal in Dokkum. Of te volgen via www.riednoardeast-fryslan.nl. Op deze website staat ook de concept-begroting.

Dit kan u ook interesseren

Back to top button