Buiten regioHoofdnieuwsRegionaal

Beperkte stijging waterschapslasten door taakversobering en bezuinigingen

FRYSLÂN – Huishoudens in Fryslân en het Groninger Westerkwartier betalen volgend jaar gemiddeld rond de acht euro meer per jaar aan waterschapsheffingen dan in 2013. Dat is voor een huishouden gemiddeld een stijging van 2,6 procent. Dat staat in de conceptbegroting 2014 van Wetterskip Fryslân. In de begroting 2014 is voor 3,1 miljoen euro aan structurele bezuinigingen opgenomen.

Het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân besloot dit voorjaar 33 miljoen euro te willen bezuinigen in de periode tot 2018. Dit levert een structurele besparing op die oploopt tot 9,6 miljoen euro in 2018. Zo gaat het waterschap onder meer minder schouwen, het onderhoud aan keringen versoberen, het groenonderhoud verminderen en minder vaak baggeren. Ook worden besparingen doorgevoerd in de organisatie door efficiënter werken, het inkrimpen van de organisatie en het samenvoegen van huisvesting.

Watersysteem
De bezuinigingen zijn noodzakelijk om forse lastenstijgingen voor burgers te voorkomen. De lasten van het waterschap stijgen door overdracht van rijks- en provinciale taken en door noodzakelijke investeringen in het ophogen van dijken en kaden en extra waterberging. Ook het renoveren en vervangen van verouderde gemalen kost veel geld. ‘Ons fijnmazige systeem met veel kleine peilgebieden en veel gemalen is een grote kostenpost’, aldus dagelijks bestuurslid Roel de Jong. ‘We willen daarom in 2014 ook kijken hoe we het watersysteem in de toekomst misschien simpeler en goedkoper zouden
kunnen inrichten. Daarop ontwikkelen we een visie.’ Ook werkt Wetterskip Fryslân in 2014 aan een geactualiseerd Veiligheidsplan. Daarin beschrijft het waterschap welke maatregelen nodig zijn om nu en in de toekomst wateroverlast vanuit de Friese boezemwateren te voorkomen.

Belastingheffing
De begroting voor 2014 omvat ruim 127 miljoen euro. Daarvan gaat 19 miljoen euro naar veiligheid, 43 miljoen naar het op het juiste peil houden van het water in sloten en kanalen en ruim 43 miljoen naar het zuiveren van afvalwater en het schoon houden van het oppervlaktewater. De belastingheffing voor watersysteembeheer gaat in 2014 met 3,9
procent omhoog. De belasting voor waterzuiveringsbeheer stijgt met 2,1 procent.

Waterveiligheid
Het waterschap gaat volgend jaar circa 74 kilometer aan oevers en kaden langs de Friese boezemwateren verbeteren en verhogen om hogere waterstanden als gevolg van klimaatverandering te kunnen opvangen. Ook gaat in 2014 het dijkverbeteringsproject Ameland van start en vindt de aanbesteding plaats van de dijkverbeteringsprojecten Waddenzeedijk Friese kust en Lemmer.

Voldoende water
In 2014 investeert Wetterskip Fryslân tien miljoen in vervanging en onderhoud van gemalen. Belangrijk project is de bouw van het nieuwe gemaal Vijfhuizen waarvan de start in 2014 is voorzien. Met het beheer en onderhoud van gemalen, stuwen en spuisluizen en de aanleg van gebieden voor tijdelijke opvang van water bij hevige regen zorgt het
waterschap voor een goed waterpeil voor landbouw, bebouwing, natuur, scheepvaart en recreatie.

Schoon water
In het programma Schoon water werkt Wetterskip Fryslân aan de kwaliteit van het oppervlaktewater. Het waterschap zuivert jaarlijks ruim 80 miljoen kubieke meter afvalwater van huishoudens en bedrijven, voordat dit weer op het oppervlaktewater wordt geloosd. Met de aanleg van natuurvriendelijke oevers levert het waterschap een bijdrage aan de natuurlijke zuivering van het oppervlaktewater.

In 2014 legt het waterschap 45 kilometer aan natuurvriendelijke oevers aan. Met de bouw en renovatie van de gemalen Vijfhuizen, Zwarte Haan en Dongeradielen worden enkele belangrijk knelpunten voor vismigratie aangepakt. Het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân bespreekt de conceptbegroting 2014 op maandag 2 december in de adviescommissie voor Watersysteembeheer en Financiën. Dinsdag 17 december beslist het algemeen bestuur definitief over de begroting.

Dit kan u ook interesseren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button