Flink tekort voor gemeente Noardeast-Fryslân door stijgende kosten jeugdzorg

Geplaatst op 5 juni 2019 om 14:30 | In de categorie: ,

DOKKUM/KOLLUM – De gemeente Noardeast-Fryslân verwacht dit jaar een flink tekort. Dat komt onder andere door de stijgende kosten voor jeugdzorg. De totale kostenstijging in het sociaal domein bedraagt 17 procent. Dat blijkt uit de jaarrekeningen 2018 en de tussentijdse rapportage 2019. De gemeente werkt daarom nu aan maatregelen om de kosten terug te dringen.

Veel gemeenten in Nederland hebben te kampen met tekorten door stijgende kosten voor jeugdzorg. Zo ook de gemeente Noardeast-Fryslân.

Jaarrekening 2018
De jaarrekeningen van 2018 gaan nog over de afrekening van de voormalige gemeenten Ferwerderadiel, Kollumerland c.a. en Dongeradeel. Opgeteld laten ze een negatief resultaat zien van 3,7 miljoen euro. Dit kan worden opgevangen door opgebouwde reserves binnen het sociaal domein.

Het negatief resultaat is een optelsom van meevallers en tegenvallers. De meevallers kwamen van de aan- en verkoop van bouwgrond en de leges voor bouwvergunningen. De tegenvallers kwamen voornamelijk uit het sociaal domein en door een hogere bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling DDFK (Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a.)

Jeugdzorg en Wmo

Inwoners weten de gebiedsteams steeds beter te vinden voor toegang naar zorg en ondersteuning. Het aantal jongeren met  jeugdhulp is flink gestegen in 2018. Daarnaast zorgt het rijksbeleid voor een toenemende vraag. Voorbeelden hiervan zijn langer zelfstandig thuis blijven wonen en de invoering van het abonnementstarief in de Wmo.

Tussentijdse rapportage 2019
De tekorten bij met name het sociaal domein zoals die bleken in de jaarrekening van 2018, leiden in 2019 tot een bijstelling van de budgetten. Daarvoor moeten keuzes gemaakt worden die niet alleen het sociaal domein zullen raken. Ook de organisatie en de inwoners zullen hier de gevolgen van merken.

De gemeenteraad van Noardeast-Fryslân zal bij de behandeling van de perspectiefnota op 4 juli a.s. de kaders vaststellen die moet leiden tot een sluitende begroting 2020 en de jaren daarna.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *