HoofdnieuwsRegionaalSport

Grote impuls voor ontwikkeling Kollum als watersportdorp

KOLLUM – De stuurgroep van het samenwerkingsverband Netwerk Noordoost, bestaande uit gedeputeerde Johannes Kramer en de zes  burgemeesters  uit Noordoost Fryslân, heeft eind december 2012 ingestemd met het verlenen van een bijdrage van € 2.000.000,- aan het project ‘Kollum Watersportdorp’. Al eerder stemde de gemeenteraad van Kollum in met het vrijmaken van middelen voor dit project.

 

Kollum regionaal centrum voor watersport

Het project ‘Kollum Watersportdorp’ geeft een belangrijke impuls aan Kollum om zich als regionaal centrum verder te ontwikkelen op het gebied van watersport, als wisselplaats en toegangspoort tot het Lauwersmeergebied en de Waddenzee. Dit kan worden bereikt door de cultuurhistorische kern bereikbaar en aantrekkelijker te maken voor (vaar)toeristen. Goede vaarverbindingen alleen zijn niet genoeg. Wat toeristen en bezoekers aanspreekt is een goed bereikbaar, aantrekkelijk en levendig centrum. Een plek om rond te dwalen, te winkelen met het nodige vertier en vermaak. Door toename van bestedingen en werkgelegenheid wordt een impuls gegeven aan de lokale en regionale economie. Hierdoor kan de regiofunctie van Kollum voor haar verzorgingsgebied in stand worden gehouden en versterkt. De relatie met de diverse vormen van landrecreatie wordt door de ontwikkeling van walvoorzieningen zo optimaal mogelijk geïntegreerd.

 

Goede vaarverbindingen en een aantrekkelijk centrum

Gezamenlijk met de Grontmij is nu een uitvoeringsprogramma opgesteld. In de eerste fase, die wordt gefinancierd met de bijdrage vanuit ANNO, gaat het onder andere om de volgende projecten:

 

  • Vaarbereikbaarheid centrum Kollum via noordzijde

Het heeft de voorkeur om het centrum bereikbaar te maken vanaf de noordkant van Kollum via de Oude Sylsterryd tot aan de Ooster- en Westerdiepswal. Een geschikte en natuurlijke locatie als aanlegplaats en keervoorziening voor boten ligt ten zuiden van Meckama State, bij het eilandje in de Oude Sylsterryd. Hierbij wordt uitgegaan van een ontwikkeling die – afhankelijk van het succes – gefaseerd uitgevoerd wordt. Fase 1 houdt in het realiseren van ligplaatsen rond het eiland en langs de Oude Sylsterryd (circa 40 plaatsen). Voor deze aanlegvoorziening zijn in ieder geval de volgende maatregelen nodig:

  • Verhogen brug Tochmalaan voor grote motorboten CM, doorvaarthoogte 3.00m. (nu 1.60m)
  • Verdiepen van het Oude Sylsterryd tussen de jachthaven en het eiland;
  • Vervangen beschoeiing en aanbrengen aanlegvoorzieningen;
  • Vervangen doorgaande fiets-/wandelroute over het eilandje door een brug ten zuidoosten van het eiland;
  • Verlagen eilandje en vervangen toegangsbrug;
  • Aanpakken groen, parkachtige inrichting.
  • De reeds grotendeels uitgevoerde ontwikkelingen rondom de haven;  o.a. de boulevard, de open groene zoom, aanlegplekken, de trailerhelling en het nieuwe havengebouw.
  • Het project Hart van Kollum, rondom het oude gemeentehuis en Maartenskerk. Op basis van een hofstructuur wordt nieuwe invulling gegeven aan dit gebied. Rondom het hofje komen 24 tot 30 zorgeenheden met de benodigde voorzieningen. De locatie vormt de verbinding met de Woonservicezone aan de noordzijde en de herstructurering Kollum Zuidoost aan de zuidzijde.
  • De ontwikkeling van Mr Andreaepassage

 

Toekomst (fase 2, 3 en 4)

Om de ambitie verder te bereiken zijn ook de vervolgprojecten beschreven. Zo richt de tweede fase van het project ‘Vaarbereikbaarheid centrum Kollum’ zich op het beweegbaar maken van de brug Tochmalaan, het realiseren van extra aanlegvoorzieningen nabij het eiland en het ’Versterken van de Ooster- en Westerdiepswallen’ (en de Voorstraat). Fase 3 gaat over het ‘Opwaarderen van de entree & waterfront noordzijde Kollum‘(en zuidzijde).

 

Deze tweede fase van overige projecten in het uitvoeringsprogramma kan, afhankelijk van de prioritering en de beschikbaarheid van financiële middelen (zowel gemeente, als volgende fase ANNO en derden), de komende jaren worden uitgevoerd.

 

De Agenda Netwerk Noordoost

In het Sociaal Economisch Masterplan ‘Wonen en werken in netwerken’ is vastgelegd hoe de regio Noordoost Fryslân zich de komende 20 jaar kan ontwikkelen in ruimtelijk, economisch en sociaal opzicht. Deze visie is vertaald naar de Agenda Netwerk Noordoost (ANNO) met regionale thema’s en concrete projecten. Voor de gemeente Kollumerland c.a. is in deze agenda als prioritair project opgenomen ‘Kollum Watersportdorp & Ontwikkeling Kollum’. Dit integrale project wordt uitgevoerd binnen de programmalijnen Sterke Kernen en Recreatie en Toerisme. Uitvoering van dit project wordt nu mogelijk door toekenning van 2 miljoen euro vanuit ANNO.

Netwerk Noordoost is een samenwerking tussen de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel, Kollumerland c.a. en Tytsjerksteradiel en de provincie Fryslân.

Audiofragment OmropFryslan

Dit kan u ook interesseren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button