Regionaal

Lintjesregen in Achtkarspelen

BUITENPOST – Burgemeester Gerben Gerbrandy van Achtkarspelen heeft woensdag 26 april negen personen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Dat gebeurde in een volle raadzaal in het gemeentehuis te Buitenpost.

Mevrouw Margaretha Albertine Haagen (roepnaam Greetje) uit Buitenpost (geboren 18 januari 1966 in Buitenpost), Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Greetje Haagen was van 1985 tot 2000 vrijwilliger bij de christelijke basisschool De Lichtbron in Buitenpost en bij de Protestantse Kerk Buitenpost. Zij maakte toneelkleding voor diverse opvoeringen. Ook gaf ze leiding aan de kindernevendienst en begeleidde ze bijeenkomsten en activiteiten.

Mevrouw Haagen coördineerde voor vredesorganisatie Pax Christi van 1992 tot 2000 het jaarlijkse bezoek van twintig Armeense weeskinderen. Ook begeleidde ze ruim 7 jaar (1996-2003) buitenlandse leerlingen tijdens uitwisselingsprogramma’s. Dit betrof leerlingen die in Nederland verbleven en naar het Lauwers College in Buitenpost naar school gingen. Ze hielp de leerlingen om zo snel mogelijk de Nederlandse taal te verstaan en zo mogelijk wat te spreken.

Vanaf 2005 is mevrouw Haagen betrokken bij de organisatie van de jaarlijkse kerstmarkt in Buitenpost. Sinds 4 jaar met een nieuwe commissie en een nieuw thema: Charles Dickens. Haagen regelt o.a. standhouders, sponsoren, vergunningen. Sinds enkele jaren telt de kersmarkt bijna 100 kramen en trekt het zo’n 10.000 bezoekers naar Buitenpost.

Al meer dan 10 jaar is Greetje Haagen secretaris van Buitenposter ondernemersvereniging de BuVo. Ze organiseerde o.a. de nieuwjaarsreceptie en was betrokken bij de plaatsing van een nieuw geluidssysteem en de opening van de nieuwe Voorstraat in het winkelcentrum. Sinds 2014 zet ze zich als secretaris van Bruisend Buitenpost in voor meer cohesie in het dorp en een positieve ruimtelijke ontwikkeling.

De heer Ritske Hofstede uit Buitenpost (geboren 13 juli 1933 in Achtkarspelen), Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Hofstede is sinds 1947 medeoprichter, bestuurslid en vrijwilliger bij de Kleindierenvereniging De Aeikoer in Buitenpost. Hij is nu erevoorzitter en bestuurslid voor PR-zaken. Gedurende vele tientallen jaren heeft hij zich op allerlei manieren ingezet voor de vereniging. Hij speelde een belangrijke rol bij de organisatie van de jaarlijkse tentoonstelling.

Sinds 1940 is de heer Hofstede vrijwilliger bij de Pluimvee- en konijnenfokkersvereniging (PKV) Burgum. Binnen de vereniging staat hij bekend om zijn tomeloze inzet en enorme kennis van de konijnenrassen. Zijn enthousiasme brengt hij graag over op de jeugd.

De heer Hofstede heeft zich ook ingezet voor het behoud van de paardenmarkt van Buitenpost. De jaarmarkt en het concours hippique van Buitenpost vinden hun oorsprong in de paardenmarkt. Maar in 2000 was de paardenmarkt op sterven na dood. De heer Hofstede heeft er mede voor gezorgd dat de paardenmarkt van Buitenpost weer floreert.

De heer Klaas de Jong uit Drogeham (geboren 2 maart 1941 te Achtkarspelen), lid in de orde van Oranje-Nassau

De heer Klaas de Jong is sinds 1971 vrijwilliger bij de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt in Drogeham. De afgelopen 46 jaar heeft hij meerder functies verricht binnen de kerk, o.a. Archivaris, penningmeester van mannenvereniging Simon van Velzen en ouderling. Dit deed en doet hij nog steeds met tomeloze inzet.

Sinds 1980 houdt de heer De Jong zich bezig met het vastleggen van de geschiedenis van Drogeham. Hij heeft een unieke verzameling van artikelen, foto’s, ansichtkaarten en verhalen. Deze verzameling deelt hij met anderen in de vorm van artikelen die hij schrijft in het dorpsblad. Ook geeft de heer De Jong af en toe lezingen aan plaatselijke of regionale verenigingen.

In opdracht van Plaatselijke Belang heeft de heer De Jong in 2015 het boek ‘Drogeham 1900-2000, de geschiedenis van een levendig dorp in woord en beeld’ gepubliceerd. Hij is 3 jaar bezig geweest om het 237 pagina’s tellende boek te schrijven. Het boek beschrijft het sociale, maatschappelijke, culturele en kerkelijke leven van het dorp in de 20ste eeuw. De opbrengsten uit de verkoop van het boek komen ten goede van Plaatselijk Belang Drogeham. Ook is er een ‘Drogeham Kwartet’ verschenen waaraan de heer De Jong heeft meegewerkt. Het kwartet bestaat uit oude en nieuwe afbeeldingen van Drogeham. Het spel was bijeen te sparen bij de lokale supermarkt.

De heer Willem Meijer uit Surhuisterveen (geboren 26 augustus 1944 in Surhuisterveen), Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Meijer zet zich sinds 1975 in voor het landschap in de Fryske Wâlden. Van 1975 tot 1985 was hij actief als bestuurslid van de voormalige Controle Vereniging Surhuizum. In 1985 werd hij bestuurslid van de voormalige Friese Maatschappij van Landbouw, afdeling Achtkarspelen. In 1989 was hij in een periode van zeven jaar bestuurslid van de Zuivelfabriek Twee Provinciën (nu Friesland Campina).

Van 1991 tot 2016 was de heer Meijer actief als bestuurslid bij de Landinrichtingscommissie Achtkarspelen-zuid. Deze commissie heeft in opdracht van de provincie Fryslân en in samenwerking met de streek plannen gemaakt voor de verwerving en inrichting van Achtkarspelen-Zuid, een uniek gebied, met name door het knelwater. Als agrariër had hij een eigen visie op het landschap en cultuurhistorie. Er zijn de afgelopen jaren werkzaamheden uitgevoerd ter verbetering van de waterafvoer en er zijn fietspaden en kruispunten gerealiseerd. Willem Meijer was ook lid van diverse commissies, waaronder de grondcommissie.

Om aandacht en bescherming te creëren voor de directe leefomgeving was de heer Meijer in 1992 medeoprichter van de VANLA (Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer in Achtkarspelen), nu de Vereniging Noardlike Fryske Wâlden. De VANLA heeft er aan bijgedragen dat de voor de streek zo karakteristieke elzensingels en dijkswallen behouden werden en het coulisselandschap werd beschermd. De heer Meijer stelde regelmatig zijn eigen bedrijf (veehouderij) beschikbaar voor experimentele ontwikkelingen op het gebied van het coulisselandschap in de Friese wouden.

De heer Tom Frank Roest (roepnaam Frank) uit Drogeham (geboren 13 februari 1960 in Leiderdorp), Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Sinds 1992 was de heer Frank Roest bestuurslid van de Stichting Paardensport Drogeham en vanaf 2000 tot 2016 was hij voorzitter. De belangrijkste activiteit van de stichting is de organisatie van het Nationale Tuigpaardenconcours. Het Concours van Drogeham trekt 10.000 bezoekers en dat aantal groeit nog elk jaar.

De heer Roest is sinds 2007 medeoprichter en bestuurslid Stichting Gezamenlijke Concoursen Fryslân. Deze koepelorganisatie heeft tot doel de promotie van het Friese paard voor de sjees.

De heer Roest was verder voorzitter van de Kerkenraad van de Gereformeerde Kerk in Drogeham (1991-1994 en 1996-2000). In dezelfde was hij ook afgevaardigde van de Gereformeerde Kerk Drogeham naar de Classis Buitenpost. Van 1996 tot 2000 was de heer Roest penningmeester van de Commissie herinrichting Dorpskern Drogeham, die zich heeft ingezet voor de rondweg Drogeham.

Overige activiteiten:

1989-1992        Secretaris Christelijke Boeren- en Tuinbond afd. Achtkarspelen (voorloper LTO noord)

2000-2008        Voorzitter medezeggenschapraad Christelijk basisschool De Tarissing in Drogeham

2000-2008        Bestuurslid Gemeenschappelijke Medezeggenschapraad Noventa

Mevrouw Anneke Vries – Miedema uit Buitenpost (geboren 31 augustus 1939 in Engwierum), Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Bijna 30 jaar, sinds 1988, is Anneke Vries-Miedema vrijwilliger bij het Nederlandse Rode Kruis, afdeling Achtkarspelen en Smallingerland. Ze is vrijwilliger bij de vakantiewerken, Welfare, sociale hulp en coördinator (c.q. voorzitter) sociale hulp. Namens de afdeling woont ze de districtsvergadering Fryslân bij.

Mevrouw Vries-Miedema is van 1998 tot 2004 en sinds 2014 voorzitter (president) van Vrouwen van Nu, afdeling Twijzel e.o. Het bestuur organiseert de maandelijkse bijeenkomsten en zorgt voor het jaarprogramma. Daarnaast zijn er zogenaamde interessegroepen (o.a. leesclub, handwerkgroep, zangclub).

Sinds 2004 is mevrouw vrijwilliger bij SET-Reizen. Een organisatie die begeleide groepsreizen organiseert voor mensen met een beperking. Ze is al op 18 reizen mee geweest als begeleider van volwassenen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking die extra zorg nodig hebben.

De heer Jan-Willem de Vries uit Drachten, gemeente Smallingerland (geboren 8 mei 1935 in Oudega), Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Jan-Willem de Vries zet zich sinds 1990 in als vrijwilliger bij het Openluchtmuseum De Spitkeet in Harkema. Wat begon bij de organisatie van een kloosterfietstocht groeide uit tot een grote hoeveelheid taken en tevens bestuursverantwoordelijkheid. Met zijn talrijke verhalen over de geschiedenis van het leven en de mensen op de heide vormt de heer De Vries een belangrijke kennisbron voor andere vrijwilligers.

Naast de activiteiten binnen het museum, was de heer actief als vrijwilliger bij de Vogel- en Zoogdierenopvang Fugelhelling in Ureterp. Ruim twintig jaar, van 1994 tot 2014, was meneer De Vries hier iedere week te vinden om de dieren te verzorgen. Samen met de andere vrijwilligers verzorgde hij de rondleidingen, vertellingen en gaf hij informatie voor een spreekbeurt maar hielp ook met het corrigeren van het jaarverslag.

Hoewel de heer Weening woonachtig is in Smallingerland ontvangt hij, vanwege zijn activiteiten voor het Openluchtmuseum de Spitkeet in Harkema, zijn Koninklijke Onderscheiding van burgemeester Gerben Gerbrandy van de gemeente Achtkarspelen tijdens de algemene gelegenheid op het gemeentehuis in Buitenpost.

 De heer Willem Weening uit Harkema (geboren op 9 september 1951 in Harkema), Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Weening is sinds 1992 vrijwilliger bij het Openluchtmuseum De Spitkeet in Harkema. Hij was betrokken bij de oprichting van het museum als bestuurslid van de Stichting Friesch-Groningsche Heide. Willem Weening is nauw betrokken bij zowel de voorbereiding als uitvoering van activiteiten door het Themapark. Hij neemt de zorg voor de geiten en schapen op zich en is medeorganisator van de jaarlijkse geitenkeurig.

De heer Weening verzorgt ook de representatieve taken voor het museum. In de rol als gastheer ontvangt hij bezoekers en vervult horecataken. Hij gidst groepen bezoekers in alle leeftijden en Nederlandse en internationale studenten worden betrokken bij bouwactiviteiten. Ook heeft hij contact met de media: televisie, radio en tv.

De heer Weening is ook medeorganisator van de jaarlijkse tuinenfietstocht. Hierbij werkt hij samen met de leden van de Tuindorpvereniging Harkema. Hier was hij bestuurslid van 2003 tot 2005. Daarnaast was hij actief als EHBO’er bij verschillende evenementen in de omgeving.

De heer Geert van der Velde uit Drogeham (geboren op 11 september 1950 in Achtkarspelen), Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Geert van der Velde was van 1992 tot 2005 bestuurslid van Begrafenisvereniging Memento Mori in Surhuisterveen. Van 1994 tot 2009 was hij lid van de Commissie van Beheer van de Gereformeerde Kerk in Surhuisterveen.

Sinds 2003 ontplooit Van der Velde diverse activiteiten voor Drogeham. Hij was bestuurslid van Plaatselijk Belang Drogeham (2003-2014). Sinds 2002 is hij vrijwilliger bij de Stichting Dorpsevenementen Drogeham en vrijwilliger bij overige activiteiten in het dorp. In deze functies zet(te) hij zich in voor de organisatie van evenementen en vertegenwoordigde hij de verenigingen bij overlegorganen.

Sinds 2003 zet Geert van der Velde zich in voor Stichting De Lantearne (zalencentrum van de PKN-gemeente) in Surhuisterveen. Van 2003 tot 2009 was hij secretaris en vanaf 2009 voorzitter. De stichting verhuurt en beheert het zalencentrum en organiseert activiteiten. Als vrijwilliger initieert en organiseert Van der Velde evenementen.

Geert van der Velde is sinds 2006 voorzitter van de Fryske Nasjonale Party (FNP), afdeling Achtkarspelen. Onder de leiding van Van der Velde is de afdeling uitgegroeid tot de grootste afdeling binnen de provinciale FNP. Hij was oprichter van de FNP Jongeren Achtkarspelen en medeoprichter van het Sociaal Team FNP-Achtkarspelen.

De heer Van der Velde is op 26 april in het buitenland. Hij ontvangt op een later moment de Koninklijke Onderscheiding.

Foto: Binne-Louw Katsma

Dit kan u ook interesseren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button