HoofdnieuwsRegionaal

Start formatie coalitie FNP, S!N en Gemeentebelangen in Noardeast-Fryslân

KOLLUM – Informateur Durk Durksz heeft de mogelijkheden voor een coalitie in de gemeente Noardeast-Fryslân verkend. De afgelopen weken zijn er diverse gespreksrondes geweest. Alle partijen zijn gehoord door de informateur.

Lokale samenwerking
Durk Durksz: ‘Op basis fan de gesprekken en mei each op stabiliteit, doch ik it foarstel om in koälysje fan FNP, S!N en Gemeentebelangen te ûndersykjen. Op dizze manier kin in stabiele lokale gearwurking foarme wurde, dy’t oanslút by de ferkiezingsútslach en dy’t in sûne koälysje-opposysje relaasje biedt. Der bliuwt genoch basis oer foar stabiliteit en in moai evenwicht yn de ried. Út de ynformaasjeronde die bliken dat frijwol alle partijen in koälysje fan de beide grutte partijen, FNP en S!N, as basis foar de koälysje sjogge, oanfult mei in tredde partij. Ik stel derom foar om ta in stabiele lokale gearwurking te kommen. De trije neamde partijen sitte ynhâldlik tichteby elkoar en foarmje mei 16 sitten yn de ried in foldwaande grutte mearderheid. De iepen opstelling fan de trije partijen, jouwe nei myn miening de opposysje foldwaande romte om sels in goede ynbring te hawwen foar dizze moaie en sterke gemeente.’

Coalitieakkoord
Ook de betrokken partijen (FNP, S!N en Gemeentebelangen) zien toekomst in deze coalitie. Ze willen een coalitieakkoord bereiken met een beperkt aantal heldere afspraken. Zo biedt deze coalitie ruimte aan de oppositie en daarmee een basis voor een goede samenwerking met alle partijen in de komende raadsperiode.

Nieuwe fase
Het informatieproces is hiermee in een nieuwe fase beland, de formatie van het nieuwe college. De formateurs krijgen hierbij de volgende opdrachten mee, uiteraard in samenspraak met de drie beoogde coalitiepartijen FNP, S!N en Gemeentebelangen:

  • Het formuleren van een richtinggevend coalitieakkoord;
  • Het selecteren van een vijftal kandidaat wethouders vanuit de drie coalitiepartijen;
  • Het verdelen van de portefeuilles over de kandidaat wethouders.

De partijen stellen voor om als formateurs de heren Roel Cazemier, voormalig burgemeester Dongeradeel en Krimpenerwaard, en Durk Durksz, voormalig wethouder De Fryske Marren, te benoemen.

Extra Petear
In een extra Petear wordt op dinsdag 19 april om 21.30 uur het verslag van de informateur en de opdracht voor de formateurs besproken.

Alle informatie hierover is te vinden op riednoardeast-fryslan.nl.

Dit kan u ook interesseren

Back to top button