HoofdnieuwsRegionaal

Weer vijfenveertig woningen erbij in dorpen Noardeast-Fryslân

KOLLUMERSWEACH – Op dit moment liggen de bestemmingsplannen voor De Morgenzon Holwert en Cedelshof Kollumersweach ter inzage. De bestemmingsplannen moeten de bouw mogelijk maken van nog eens 45 nieuwbouwwoningen in de gemeente, waarvan 25 in Kollumersweach en 20 in Holwert. Na de termijn van terinzagelegging neemt de gemeenteraad een besluit over de bestemmingsplannen.

Bestemmingsplan Kollumersweach – Cedelshof 3.1

De woningbouwontwikkeling is de derde fase van de nieuwbouwwijk Cedelshof in Kollumersweach. Het plan is samen met het dorp gemaakt. De locatie heeft op dit moment nog een agrarische bestemming. Deze wordt gewijzigd in de bestemming ‘Wonen’. Er kunnen 25 koopwoningen worden gerealiseerd. De woningen zijn verdeeld in 8 rijwoningen, 8 tweekappers en 9 vrijstaande woningen. Van de 25 woningen vallen 8 rijwoningen in de categorie ‘betaalbaar’. Ze zijn levensloopbestendig en mede geschikt voor ouderen. Er is bovendien veel ruimte voor groen in het plan.

Bestemmingsplan Holwert – De Morgenzon

Voor Holwert ligt het ontwerpbestemmingsplan Holwert – De Morgenzon ter inzage. De gemeente heeft in samenwerking met dorpsbelang Holwert onderzocht op welke manier woningbouw in Holwert ontwikkeld kan worden. De locatie De Morgenzon ligt in het noordoosten van het dorp, direct bij de sportvelden en het MFA. Er kunnen maximaal 20 woningen worden gebouwd: rijwoningen, tweekappers en vrijstaande woningen. Daarvan vallen de 7 rijwoningen binnen de categorie betaalbaar. Het bestemmingsplan biedt flexibiliteit om de verkaveling aan te passen mocht uit de vraag blijken dat, dat nodig is.

Wethouder Bert Koonstra zet sterk in op woningbouw in dorpen en stad: “Fia ús fleksibele wenningbouoanpak folje wy de kommende jieren sawol yn de doarpen as yn de stêd de wenningfoarried oan. It soarget tagelyk foar trochstream yn in doarp, dat is ek posityf foar starters. Betelberens is in hieltyd wichtiger punt fan omtinken. It lanlike label foar betelberens fûnen wy op syn minst in heale ton te heech. Yn ús regionale wendeal hawwe wy no € 355.000 stean. Mar ek dat fine we net foar elkenien passend. Kommend jier besykje wy it bedrach lokaal fierder nei ûnderen te krijen, ek troch tûk grûnbelied. It bepalen fan de type wenten bart trouwens altyd op basis fan it ferlet fan it doarp sels.”

Dit kan u ook interesseren

Back to top button