HoofdnieuwsRegionaal

Aanpak knelpunten wateroverlast op schema

FRYSLAN – Wetterskip Fryslân ligt op schema met het oplossen van de knelpunten die tijdensde periode van wateroverlast begin januari 2012 aan het licht kwamen. In april ishet waterschap begonnen met de eerste werkzaamheden. Op dit moment zijn 90knelpunten opgelost. De resterende 190 knelpunten pakt het waterschap voor dekomende herfst aan.Tijdens de hoogwaterperiode begin januari zijn na een eerste inventarisatie ongeveer 400knelpunten geconstateerd in de kaden in Fryslân. De rayon- en gebiedsbeheerders vanhet waterschap hebben deze situaties nader onderzocht.

Daarbij zijn zonodig extrametingen uitgevoerd en is bekeken wat de mogelijke gevolgen zijn voor een gebied. Intotaal neemt het waterschap op 280 plekken maatregelen door het ophogen ofverstevigen van oevers en kaden. In ongeveer 100 gevallen zijn geen extra maatregelennodig, zo concludeert Wetterskip Fryslân.VoorrangDe knelpunten vallen voor een deel binnen bestaande projecten om oevers en kaden teverbeteren. Een voorbeeld daarvan is het Birstumerrak waar tijdens het hoogwater eenkritieke situatie ontstond. Dit project is in oktober klaar. Binnen de overige oever- enkadeprojecten krijgt de aanpak van de knelpunten voorrang. Daarna voert het waterschapde rest van een project uit.Ook vereisen sommige projecten een officiële planprocedure inclusief benodigdevergunningen. Een voorbeeld is ‘Yn e Lijte’ in Grou.

Hier is na overleg met bewoners eenplan gemaakt voor het verbeteren van oevers en kaden in het hele gebied. WetterskipFryslân zorgt ervoor dat de knelpunten voor de herfst zijn opgelost. Uitvoering van hethele project vindt in een later stadium plaats, nadat de officiële procedures zijn doorlopen.PlanningNaast het oplossen van de knelpunten is het waterschap nog volop bezig met het‘Herstelprogramma oevers en kaden’. In dit programma moet nog circa 500 kilometer aanoevers en kaden worden verbeterd.Dijkgraaf Paul van Erkelens deed kort na de wateroverlast in januari de toezegging datWetterskip Fryslân de knelpunten dit jaar zou oplossen. Voor de uitvoering van projectenheeft het waterschapsbestuur ruim zes miljoen euro beschikbaar gesteld.ZorgplichtWetterskip Fryslân heeft de taak om gebieden binnen de boezemkaden tegenoverstroming te beschermen. Keringen van de boezemwateren, zoals dijken, kaden enoevers, mogen bij stedelijke en economisch belangrijke gebieden maximaal eens in de300 jaar overstromen. Bij overige bebouwde gebieden maximaal eens in de 100 jaar.

Dit kan u ook interesseren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button