Regionaal

Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel zetten duurzame koers uit

BUITENPOST – Het Rijk verwacht van iedere gemeente per 2021 een warmtevisie waarin staat wanneer en hoe buurten en dorpen de komende jaren geleidelijk van het aardgas af gaan. Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel zijn de eerste Friese gemeenten die een concept warmtevisie gereed hebben. Ook is een duurzaamheidsagenda opgesteld waarin de koers is uitgezet om gemeentelijke ambities en landelijke opgaven te realiseren.

‘We staan met z’n allen voor grote uitdagingen op het gebied van duurzaamheid en energie’, zegt wethouder Andries Bouwman van Tytsjerksteradiel. ‘1,5 miljoen woningen moeten komende jaren aardgasvrij worden. Dit is een afspraak in het Klimaatakkoord.’ Tytsjerksteradiel wil in 2040 energieneutraal zijn. Achtkarspelen uiterlijk in 2050. ‘Dit gaat natuurlijk niet vanzelf. We moeten omschakelen naar duurzame energiebronnen en energie besparen,’ vult Margreet Jonker, wethouder van Achtkarspelen, aan. ‘Dit is nodig om prettig te kunnen blijven wonen, werken en leven. Ook voor onze volgende generaties.’

Besluitvorming

De concept duurzaamheidsagenda en de concept warmtevisie zijn aangeboden aan de gemeenteraden. De komende maanden bespreken de raden de plannen en kunnen zij richting geven aan de voorstellen. In Achtkarspelen wordt de duurzaamheidsagenda als discussiestuk door wethouder Jonker aan de raad voorgelegd. Nadat de raad zich over de agenda heeft uitgesproken komt het college naar de raad met een voorstel voor het vaststellen van de definitieve Duurzaamheidsagenda. De planning is dat begin 2021 de gemeenteraden de duurzaamheidsagenda en warmtevisie vaststellen.

Startgebieden Warmtevisie

In Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel zijn buurten en dorpen geselecteerd die kansrijk zijn om voor 2030 van het aardgas af te gaan. Het aardgasvrij maken van gebouwen heeft financiële gevolgen. In het Klimaatakkoord is aangegeven dat de energielasten zoveel mogelijk gelijk moeten blijven of lager worden. Het Rijk heeft nog geen volledig antwoord op de financiering van het aardgasvrij maken. Wel zijn financiële middelen beschikbaar waar inwoners gebruik van kunnen maken, zoals subsidies en leningen. Het gemeentelijk Energieloket, www.energieloket.net, adviseert en informeert inwoners en bedrijven graag over energiezuinig bouwen en wonen en de financieringsmogelijkheden.

Lang niet alle dorpen en buurten gaan voor 2030 van het aardgas af. Inwoners die (kleine) stappen willen zetten kunnen zelf aan de slag, individueel of samen met één van de vele inwonersinitiatieven of lokale energiecoöperaties.

Kansen en projecten

Op het gebied van duurzaamheid is niet alleen energie opwekken en besparen belangrijk. De gemeenten hebben ook kansen en projecten geformuleerd op bijvoorbeeld de mobiliteit, biodiversiteit, circulaire economie en klimaatbestendigheid. De gemeenten willen het plaatsen van zonnepanelen op daken en het isoleren van woningen stimuleren en inzetten op zoveel mogelijk hergebruik (circulair gebruik) van grond- en reststoffen. De hoeveelheid restafval wordt verminderd. Biodiversiteit moet waar mogelijk hersteld en verhoogd worden en er wordt ingespeeld op klimaatverandering. Bijvoorbeeld door verdere verstening van de openbare ruimte te voorkomen.

Samen met inwoners en organisaties

Duurzaamheid is een onderwerp dat iedereen raakt. De gemeenten hebben de concept duurzaamheidsagenda en concept warmtevisie dan ook niet alleen opgesteld. Er is input van inwoners, ondernemers en andere organisaties opgehaald tijdens informatieavonden en door middel van een enquête. Ook zijn de plannen besproken tijdens vergaderingen van dorpsbelangen en zijn vertegenwoordigers van de vele inwonersinitiatieven en energiecoöperaties bijgepraat en gevraagd om input. Ook zijn bijvoorbeeld woningcorporaties en netbeheerders betrokken bij de totstandkoming.

Dit kan u ook interesseren

Back to top button