HoofdnieuwsRegionaal

Begroting 2015 gemeente Kollumerland c.a.

KOLLUM – Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Kollumerland c.a. is er in geslaagd een sluitende begroting voor 2015 te presenteren aan de gemeenteraad.

Een bijzondere begroting! De eerste begroting van een nieuwe bestuursperiode. Een periode waarin de herschikking van taken in het sociale domein centraal staat. We staan aan het begin van een ongekende overdracht van verantwoordelijkheden door de rijksoverheid met daarbij slechts krappe financiële middelen. Ook het ontbreken van een overtuigend economisch herstel blijft gevolgen hebben voor de overheidsfinanciën. Dat brengt uitdagingen en onzekerheden met zich mee en vertaalt zich in een beperking van de mogelijkheden. Zowel voor wat betreft de inhoudelijke invulling van taken als voor de gemeentelijke begroting.

Bovenop de kortingen in het sociale domein komt de verminderde uitkering vanuit het gemeentefonds en ook op het gebied van onderwijshuisvesting zijn er grote veranderingen op komst in 2015. Het budget wordt de komende jaren flink gekort.

Dit alles bij elkaar opgeteld laat een bedrag zien van € 1,4 miljoen dat voor 2015 omgebogen moet worden. Over welke ombuigingen gaat het? Onderstaand worden de belangrijkste genoemd.

Er is nadrukkelijk gekeken naar de uitgaven- en naar de inkomstenkant. Er is de afgelopen jaren al fors bezuinigd op de interne organisatie. Vacatures werden en worden als dat nodig is zoveel mogelijk door interne verschuiving ingevuld. Bezuiniging € 65.000.

Het beleid van de kanteling in de Wmo is ingezet en zal worden voortgezet en daardoor daalt het aantal aanvragen. Voor burgers met complexere zorg is extra budget geraamd. Te bezuinigen bedrag: €425.000.

Er is sprake van een lagere bijdrage voor het werkvoorzieningsschap NEF. Door interne reorganisatie en andere maatregelen worden de bijdragen van de gemeenten verlaagd. Bedrag € 241.000.

Er wordt geen inflatiecorrectie op de budgetten en reserves toegepast, besparing € 197.000.

Het college kijkt nadrukkelijk niet alleen naar wat er straks misschien niet meer kan, maar vooral ook naar wat er allemaal wel kan en hoe de gemeente Kollumerland c.a. de sterke en sociale gemeente blijft, waar het goed wonen, werken, leren en leven is. Belangrijke investeringen in het onderwijs, een leefbaarheidsfonds en het bevorderen van recreatie en toerisme blijven overeind. Het perspectief van het college is een gemeente waarin iedereen zoveel mogelijk actief meedoet, naar vermogen verantwoordelijkheid neemt en bereid is iets voor een ander te doen.

Dan zijn er de opbrengsten. Het college legt een duidelijke link tussen extra opbrengsten van OZB en het zoveel mogelijk in stand houden van voorzieningen. De OZB wordt, naast de inflatiecorrectie van 1,5%, verhoogd met 18%. Het OZB-tarief voor de ‘gemiddelde’ eigen woningbezitter wordt volgend jaar € 225 (tarief 2014 was € 188) Daarmee ligt het tarief in verhouding tot de DDFK gemeenten voor woningen volgens de voorstellen 17% lager dan het gemiddelde en voor niet-woningen 5% hoger.

De begroting is sober, dat wil zeggen, alle rek en franje zijn er uit. Het opmerkelijke is wel, dat er bedragen zijn opgenomen om de nodige ambities te realiseren. De gemeente Kollumerland c.a. wil klaar zijn voor de nieuwe gemeente in 2018 of 2019 en wil daarom haar voorzieningenniveau op peil houden.

 

Dit kan u ook interesseren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button