HoofdnieuwsRegionaal

Gemeentebestuur steunt opzetten kringloop/recyclingbedrijf

KOLLUM – Het gemeentebestuur van Kollumerland c.a. heeft besloten geld beschikbaar te stellen voor het opzetten en inrichten van een kringloop/recyclingbedrijf aan de Voorstraat 122 in Kollum (in het voormalig pand waar de Bentex was gevestigd). Met het opzetten van dit bedrijf komen een aantal doelstellingen en wensen van de gemeente Kollumerland c.a. binnen handbereik. Doel is om te komen tot een professionalisering van de kringloopwinkel, het tegengaan van de leegloop van de Voorstraat, het terugwinnen van grondstoffen en het inrichten van een instituut voor zinvolle dagbesteding. Op termijn kan dit leiden tot meerdere activiteiten die een bijdrage leveren aan maatschappelijk zinvolle doelstellingen.

 

De beoogde opzet en doelstelling van een dergelijk bedrijf is tweeledig. In de eerste plaats wordt  hierdoor de reeds bestaande kringloopwinkel ‘De Cirkel’ opgewaardeerd en geprofessionaliseerd, mede door een verhuizing naar een betere zicht- en verkooplocatie in de Voorstraat van Kollum. Ten tweede zal de winkel gaan dienen als basis, maar ook als uitvoeringsonderdeel van een organisatie die zich bezighoud met recycling, demontering en segmentering van grof huishoudelijk afval.

 

Dit kringloop/recyclingbedrijf gaat fungeren als instelling voor doelgroepen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en zorg in het kader van de Participatiewet (voorheen Wet werk en bijstand) en de Wet maatschappelijke ondersteuning. Binnen het bedrijf kunnen werk/leertrajecten en vormen van bedrijfsmatige dagbesteding worden geboden aan mensen die niet of nog niet optimaal kunnen deelnemen aan de samenleving.Hiermee wordt (deels) voldaan aan de zorgplicht die de gemeente wordt opgedragen binnen de drie decentralisaties van wetgeving en met name de participatiewetgeving.

Tevens doet dit recht aan de regionale visie en de kernboodschap opgetekend in de kadernota ‘Samenleven, zorg voor elkaar’ die de gemeenteraden in Noordoost Fryslân hebben vastgesteld.

 

De exploitatie van het kringloop/recyclingbedrijf ligt in handen van Werkpro Groningen.Dit is een organisatie die zich sedert jaar en dag inspant om een partner te zijn op het gebied van armoede en duurzaamheid.WerkPro biedt werk en begeleiding gericht op ontwikkeling en maatschappelijke participatie aan personen die op eigen kracht (nog) geen plaats op de reguliere arbeidsmarkt kunnen verwerven. Dit krijgt vorm door activiteiten die een bijdrage leveren aan maatschappelijk zinvolle doelstellingen. Ze gaan daarbij uit van de visie dat werk essentieel is voor iedereen. Werk geeft mensen de mogelijkheid tot zelfontplooiing en ontwikkeling en geeft maatschappelijke status en waardering. Door te werken nemen mensen (weer) deel aan het maatschappelijk verkeer en ontstaat het gevoel mee te tellen in onze samenleving. Het zorgt voor sociale contacten en zelfrespect. Hun activiteiten sluiten aan bij verschillende beleidsdoelen, onder andere op het vlak van leefbaarheid, veiligheid, milieu en maatschappelijke opvang en streven bovendien naar een verankering van onze activiteiten binnen de lokale infrastructuur.

 

Met de transitie van diverse zorgtaken van rijk richting gemeente in 2015 kan Werkpro invulling geven aan verschillende taken waar de gemeente vanaf 2015 verantwoordelijkheid voor draagt. De ervaring leert dat bedrijvigheid in de kringloop en recycling sector goed aansluit bij bovenstaande benadering.

 

 

Dit kan u ook interesseren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button