Buiten regioHoofdnieuwsRegionaal

Reactie van Ziekenhuis Nij Smellinghe/Zorggroep Pasana naar aanleiding van het feitenonderzoek van Bureau Bon

DOKKUM –  Ziekenhuis Nij Smellinghe en Zorggroep Pasana hebben in een persverklaring reactie gegeven  op het onderzoeksrapport van Bureau Bon, over de sluiting van de klinische verloskunde in De Sionsberg, dat vorige week in de gemeenteraad van Dongeradeel is besproken is hieronder geplaatst. Hier volgt de volledige persverklaring.

Wij hebben kennis genomen van het feitenonderzoek van Bureau Bon, dat in opdracht van degemeente Dongeradeel is uitgevoerd. Er zijn tijdens het onderzoek diverse onzorgvuldighedengeconstateerd. Wij betreuren het dat het genomen besluit tot zoveel onrust en onduidelijkheid voor debevolking van Noordoost-Friesland heeft geleid. Door gebrekkige communicatie en het scheppen vanonhaalbare verwachtingen, is er een onwenselijke discussie ontstaan.Wij willen graag nogmaals benadrukken dat het besluit om de klinische verloskunde in De Sionsbergte sluiten niet omkeerbaar is.

Door het niet beschikbaar kunnen houden van 24/7 OK-capaciteit, is devoortgang van de klinische verloskunde ná mei 2013 niet verantwoord. Tot die tijd is de kwaliteit vande verloskunde gegarandeerd.Wij willen het besluit rondom de geboortezorg wel in een breder perspectief plaatsen. De projectgroepgeboortezorg Noordoost-Friesland werkt hard naar een duurzame oplossing voor de geboortezorg in Noordoost-Friesland. Geboortezorg, dat wil zeggen de zorg tot aan en na de bevalling zal in DeSionsberg aanwezig blijven. De klinische verloskunde zal in een ander ziekenhuis plaats vinden.Hierbij speelt de bredere discussie mee die gevoerd wordt over de spreiding en concentratie van zorg, binnen het project Friesland Voorop. Bij het opstellen van het totale zorgprofiel van De Sionsberg kijken we naar de beste oplossing, diepast bij deze tijd.

Daarbij is kwaliteit doorslaggevend, maar doelmatigheid niet uit het oog te verliezen. Kwaliteit en doelmatigheid zijn dan ook de redenen dat wij niet 24 uur per dag zeven dagen per weekeen operatieteam in De Sionsberg beschikbaar kunnen houden, waardoor de klinische verloskundeniet voortgezet kan worden. Graag willen wij benadrukken dat De Sionsberg een goede toekomst heeft. Het ziekenhuis blijft bestaan, alleen met een ander zorgaanbod.

Met name op het gebied van de ouderenzorg liggen er grote kansen, maar ook op het gebied van laag complexe zorg, zal De Sionsberg een sleutelrolvervullen in de zorg van Noordoost-Friesland. Binnenkort hopen we het complete profiel van De Sionsberg te kunnen vaststellen, hiervoor gaan we in nauw overleg met huisartsen en de zorgverzekeraar. Want alleen met steun van deze belangrijke partijen, kunnen we komen tot de beste ziekenhuisvoorziening voor Noordoost-Friesland.

In het rapport van Bureau Bon worden 12 aanbevelingen gedaan. Als zorgorganisatie waar De Sionsberg onderdeel van is, is het onze plicht om serieus naar de aanbevelingen te kijken. Hieronder geven wij onze eerste reactie op de aanbevelingen.

Aanbevelingen 1,2,3 en 4 De nieuwe fusie-organisatie gaat ziekenhuiszorg bieden die verantwoord en kwalitatief goed is. Datbetekent dat ook voor de geboortezorg wordt gestreefd naar minimaal het behoud van de huidigekwaliteit van zorg. Dit heeft betrekking op de eerste vier aanbevelingen van het rapport. Wij werken graag mee aan het meten van de kwaliteit van de zorg. Als een externe deskundige dit onderzoek op een wetenschappelijk verantwoorde manier gaat uitvoeren, zullen wij dit zeker stimuleren.Wel willen we benadrukken dat we deze meting graag breder trekken dan alleen het adherentiegebied van De Sionsberg. Vanuit Friesland Voorop kan een wetenschappelijk onderzoek door heel Frieslandworden geïnitieerd, basis voor deze metingen is de landelijke perinatale sterfteregistratie en deaanbevelingen uit het rapport ‘Een goed begin’.

Aanbevelingen 5 en 6 Open communicatie vinden wij belangrijk. Binnen het proces rondom de sluiting van de geboortezorg zijn op dit gebied fouten gemaakt, dat betreuren wij. Door goed overleg met alle betrokkenen en door open communicatie, ook als de boodschap niet prettig is, zullen we het vertrouwen terugwinnen.

Aanbeveling 7 Wij gaan graag in overleg met externe partijen, daarom hebben we ook al een goed gesprek gevoerd met het actiecomité ‘Red De Sionsberg’. Wij zijn ons bewust van de grote belangen die spelen in de regio Noordoost-Friesland en willen in goed overleg komen tot een duurzame oplossing voor de ziekenhuiszorg in Noordoost-Friesland.

Aanbeveling 8 Door goede samenwerking tussen alle partijen en door communicatie in het komende fusieproces goed in de gaten te houden, ontstaat er een verbetering van de communicatie, hiervoor willen wij geen extra partij aantrekken.

Aanbeveling 9 De projectgroep geboortezorg Noordoost-Friesland zal komen met een duurzame oplossing voor de geboortezorg in Noordoost-Friesland. Wij willen niet vooruit lopen op een oplossing terwijl deze projectgroep nog aan het werk is.

Aanbeveling 10 Hier zijn we het mee eens, maar we willen wel benadrukken dat ingrijpende maatregelen in De Sionsberg niet kunnen wachten. Het spreekt voor zich dat de kwaliteit van zorg in geen geval in het geding mag komen. We zullen alles in het werk stellen om te komen tot breed gedragen besluiten die goed gecommuniceerd worden.

Aanbeveling 11Voorlichting is een belangrijk aspect van de gezondheidszorg, hierin zullen wij onze verantwoordelijkheid nemen.Aanbeveling 12De geldende richtlijnen zijn altijd leidend bij het bepalen van het zorgprofiel van De Sionsberg. Wij bieden alleen verantwoorde zorg van hoge kwaliteit.

 

Dit kan u ook interesseren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button