HoofdnieuwsRegionaal

Visiedocument Herinrichting Diepswallen te Kollum

KOLLUM – Er is een stedenbouwkundig visiedocument voor de herinrichting van de Ooster- en Westerdiepswal in Kollum gemaakt. Het document is in samenspraak met een afvaardiging van de omwonenden, vereniging plaatselijk belang Kollum en ondernemersvereniging HIM opgesteld. De gemeente Kollumerland c.a. heeft voor de begeleiding van het proces Bartels Infra gevraagd, waarbij Farsk architecten de visie heeft opgesteld. Het definitieve ontwerp moet nog worden voorgelegd aan het college. De uitvoering staat gepland voor 2018.

 Watersportdorp Kollum

Het project ‘Watersportdorp Kollum’ wil de plaats als aantrekkelijk watersportdorp op de kaart zetten. Daar past het historische karakter van het centrum goed bij. Waar het belang van het water de afgelopen eeuwen afnam, neemt het nu weer toe door de watersport. Herstellen van de walbeschoeiing bij de Diepswallen was noodzakelijk. Het project ‘Waterportdorp Kollum’ is een kans en van belang om de huidige herinrichtingsplannen in een veel groter perspectief te plaatsen. De visie voorziet in het totaal plan voor de gehele openbare ruimte van de Diepswallen.

Visiedocument

Door de verschillende partijen is met plezier en enthousiasme gewerkt aan deze visie. De visie is het resultaat van een uitgebreid stedenbouwkundig onderzoek. Een onderzoek dat niet van achter een bureau, maar samen met de mienskip is gedaan. Kostbare kennis en kunde van de samenleving is ingezet om tot draagvlak én een goed, afgestemd plan te komen.

Van parkeren naar flaneren

In de visie zijn vijf aspecten nader uitgewerkt, waar onder ‘parkeren’. Op dit moment kunnen geen auto’s op de Diepswallen parkeren. Dit wordt overwegend als positief ervaren. Na onderzoek blijkt dat er binnen een straal van 100 meter rond de Diepswallen, voldoende parkeergelegenheid is. Als de auto’s uit het straatbeeld worden geweerd, is er een mogelijkheid het water beter tot z’n recht te laten komen. Door het water weer het historische, bredere, tracé te laten volgen, kan het centrum door kleine boten (sloepen) worden bereikt. Hierdoor ontstaat een levendigheid die goed past bij een watersportdorp. Vanuit de boot wordt het centrum aangedaan, bezoekers van het centrum worden aangetrokken door het terras aan het water. De Diepswallen dienen dan voornamelijk als een flaneerroute van de passantenhaven naar het centrum. Ook wordt geprobeerd leilinden in het straatbeeld terug te brengen, dit in nauwe samenwerking met de bewoners.

Fiets- en voetgangersbrug

Door de fiets- en voetgangersbrug op de historische locatie te situeren, zal de stedenbouwkundige ruimte van de Diepswallen weer een eenheid vormen. Uitgangspunt bij het technisch ontwerp van deze brug is dat dit geen belemmering vormt voor de dagrecreatievaart.

Brug Voorstraat

De  brug in de Voorstraat wordt enigszins verhoogd naar een minimale doorvaarthoogte van 2 meter, passend bij dagrecreatie van kleine motorboten, sloepen en salonboten. De uiterlijke verschijningsvorm van de beide bruggen moet aansluiten bij de kleinstedelijke context van Kollum.

Gemetselde kade

Voor de kaden van de Diepswallen wordt uitgegaan van een gemetselde kade. Historisch is dit correct en het sluit goed aan bij de ambitie van Kollum. Er wordt gedacht aan een natuurstenen afdekker (sloof) die de belijning van de Sylsterryd extra benadrukt. Voor de bestrating wordt uitgegaan van het zoveel mogelijk hergebruiken van de bestaande bestrating. Het ‘sljocht’ wordt in oude geeltjes uitgevoerd om zo het contrast tussen oud en nieuw te versterken.

Uiterlijk bruggen
De brug in de Voorstraat wordt, indien mogelijk, uitgevoerd met ontworpen zwart stalen balusters en met een verblijfsplek op of rond de brug. De fiets- en voetgangersbrug wordt elegant, slank en ontworpen als familie van de brug in de Voorstraat.

Foto’s Fokke Jongsma

 

Dit kan u ook interesseren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button