Buiten regioHoofdnieuwsRegionaal

Wetterskip Fryslân bezuinigt op organisatie en versobert taakuitvoering

FRYSLÂN – Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân wil in de periode 2014-2018 voor in totaal 35 miljoen euro aan bezuinigingen realiseren op de begroting. Dat staat in het vandaag gepresenteerde Meerjarenperspectief 2014-2018. De bezuinigingsoperatie is nodig om de begroting de komende jaren op orde te houden en lastenstijging voor burgers te beperken. Het waterschap zal bezuinigen op de organisatie en de uitvoering van taken versoberen.
Het dagelijks bestuur stelt het algemeen bestuur een pakket van veertig maatregelen voor. Het waterschap wil miljoenen besparen door diverse taken soberder of goedkoper uit te voeren. Zo wil het bestuur als proef minder gaan schouwen, het onderhoud aan keringen versoberen, peilvakken samen- voegen, het groenonderhoud verminderen en minder vaak baggeren. Ook wordt bespaard op huisvestingskosten door al het kantoorpersoneel onder te brengen bij het hoofdkantoor in Leeuwarden. Voor een bedrag van ruim vijf miljoen moeten nog maatregelen worden gevonden door te bezuinigen binnen de eigen organisatie. In de tweede helft van dit jaar vinden diverse onderzoeken plaats om te kijken hoe deze bezuiniging kan worden ingevuld.
Met de bezuinigingsoperatie van 35 miljoen euro moet de begroting in 2018 structureel met 9,7 miljoen euro omlaag zijn gebracht. De bezuiniging komt bovenop een lopende bezuinigingsoperatie. In de periode 2010-2013 reali- seerde het waterschapsbestuur al voor ruim 30 miljoen euro aan bezuini- gingen waarmee de begroting structureel met 12,3 miljoen euro werd verlaagd.
Financiële opgaven

De ombuigingen zijn noodzakelijk omdat Wetterskip Fryslân forse financiële opgaven heeft. Sinds 2011 betalen de waterschappen mee aan de verbetering van de primaire keringen; de zeedijken. Dit kost Wetterskip Fryslân ruim vier miljoen euro in 2014 oplopend naar ruim zes miljoen in 2018. Ook namen of nemen de waterschappen taken over op het gebied van muskusrattenbestrij- ding, grondwaterbeheer en vaarwegbeheer. Hier staat geen vergoeding tegenover waardoor de lasten voor de waterschappen toenemen. Verder
moet Wetterskip Fryslân miljoenen investeren in het ophogen van oevers en kaden om de gevolgen van klimaatontwikkeling op te vangen en in het reno- veren en vervangen van verouderde gemalen. Ook investeert het waterschap in het duurzamer verwerken van slib uit de zuiveringsinstallaties en in samen- werking binnen de Friese waterketen. Dit laatste moet op termijn geld opleveren.
Beperken tariefstijging

Met de maatregelen wil het waterschapsbestuur de lastenstijgingen voor burgers zoveel mogelijk beperken. Tegelijkertijd kiest het bestuur voor een lijn waarmee de waterschapsfinanciën ook na 2018 op orde blijven. Het dagelijks bestuur stelt het algemeen bestuur voor de belasting voor water- systeembeheer met 3,9 procent verhogen. De belasting voor waterzuive- ringsbeheer stijgt met 2,1 procent.
Toekomstbestendig watersysteem

Om grote kostenstijgingen in de toekomst te voorkomen, laat het water- schapsbestuur onderzoek doen naar een haalbaar, betaalbaar en robuust watersysteem in 2035. Hierbij wordt onderzocht welke mogelijkheden er zijn om het watersysteem anders in te richten waardoor het beheer goedkoper wordt. Het huidige watersysteem is fijnmazig en kent een hoog niveau van functiebediening.
Behandeling Meerjarenperspectief

Het algemeen bestuur bespreekt het Meerjarenperspectief 2014-2018 op 17 juni in zijn commissievergadering. Op 2 juli beslist het algemeen bestuur over het Meerjarenperspectief 2014-2018. Het Meerjarenperspectief is uitgangs- punt voor het opstellen van de begroting 2014.

Dit kan u ook interesseren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button