Buiten regioHoofdnieuwsOndernemendRegionaal

Colleges DFK eens over financiële keuzes Noardeast-Fryslân in 2018-2021

DOKKUM – De colleges van Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. hebben hun gezamenlijke perspectiefnota ‘Een gedeelde toekomst’ vastgesteld. In de perspectiefnota maken de colleges financiële keuzes die zich uitstrekken over de datum van de herindeling heen. De colleges vinden namelijk dat zij op dit moment keuzes moeten maken die in het belang van alle inwoners zijn, niet alleen in het belang van de inwoners van de eigen gemeente. Het vaststellen van een gezamenlijke perspectiefnota is hiermee een belangrijke stap in het fusieproces naar de nieuwe gemeente.

In de perspectiefnota wordt geld gereserveerd voor een aantal prioritaire projecten van de drie gemeenten. Voor Dongeradeel is dit sportconcentratie Tolhuispark en Herinrichting van de Markt Dokkum. Voor Ferwerderadiel is dit Rondweg Wânswert en MFC Burdaard en voor Kollumerland c.a. is dit Kindcentrum Kollum. Daarnaast is geld gereserveerd voor projecten die alle drie de gemeenten raken zoals de invoering van de Omgevingswet.

Naast de grote projecten is ook geld gereserveerd voor het onderhoud aan wegen, bruggen en walbeschoeiing, het zogenaamde kapitaalgoederenbeheer. Dit is nodig omdat in 2017 uit onderzoek bleek dat de gemeenten te weinig middelen in hun begroting hebben opgenomen voor onderhoud en er op een aantal onderdelen ook sprake is van achterstallig onderhoud. Het voorstel is om in stappen het structurele budget te verhogen zodat in 2020 het budget het juiste niveau bereikt. Met dit budget kunnen begraafplaatsen, recreatieve gebieden, winkelgebieden, de binnenstad, sportvelden, beweegbare bruggen en onkruidbestrijding op een basisniveau niveau worden onderhouden. De rest wordt op dusdanig niveau onderhouden dat er geen kapitaalvernietiging optreedt.

Voor de berekening van de lokale lasten is uitgegaan van een gemiddelde van de drie gemeenten. Voor Kollumerland c.a. en Dongeradeel betekent dit dat de lasten in 2018 en 2019 gefaseerd omhoog gaan. De lasten van de gemeente Ferwerderadiel blijven in 2018 gelijk en worden vanaf 2019 verlaagd tot het gemiddelde DFK niveau.

Binnen elk van de drie gemeenten is er, voor wat betreft het sociaal domein, sprake van overschotten. In totaal gaat het dan om ongeveer 7 miljoen euro. Oorzaak hiervan is dat er minder gebruik wordt gemaakt van de middelen voor de jeugdzorg en de WMO dan vooraf werd aangenomen. Omdat er nog volop ontwikkelingen zijn binnen het sociaal domein hebben de colleges er voor gekozen om een stevige buffer op te nemen in het sociaal domein. Op die manier is ook in de toekomst goede zorg voor iedereen geborgd.

Op 6 juli besluiten de drie gemeenteraden in hun eigen vergadering over de perspectiefnota. Vervolgens zal de provincie de perspectiefnota toetsen aan onder andere de Arhi wetgeving. De wet Arhi gaat onder andere in op financieel toezicht, overgangsrechten en verplichtingen, verkiezingen en de rechtspositie van personeel bij een herindeling. Op 1 januari 2019 fuseren Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. en ontstaat hiermee de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân.

Dit kan u ook interesseren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button