Buiten regioHoofdnieuwsRegionaal

College Dantumadiel kiest voor ambtelijke fusie

DAMWÂLD – Het college van B&W van de gemeente Dantumadiel stelt voor om tot een ambtelijke fusie te komen met de gemeenten Dongeradeel, Kollumerland c.a. en Ferwerderadiel. Samenwerking, in welke vorm dan ook, is volgens het college noodzakelijk om de kwetsbaarheid en de risico’s van onze gemeente te verminderen en om de gemeentelijke taken en ambities aan te kunnen pakken. Met een ambtelijke fusie worden de gemeentelijke organisaties van de gemeenten samengevoegd. Wel blijven er aparte gemeenteraden en colleges van burgemeester en wethouders bestaan.

Het college heeft haar besluit genomen op basis van actuele ontwikkelingen zoals bezuinigingen en krimp en na tal van onderzoeken en diverse discussieavonden met bewoners. Uit de enquête van dorpsbelangen en de bijeenkomsten bleek dat voor inwoners, ondernemers en partners van de gemeente belangrijk is dat de gemeente “dichtbij” blijft. Men vindt het belangrijk dat de organisatie en het bestuur niet op afstand van de inwoners en de dorpen komen te staan. Ook mag het karakter van de gemeente als plattelandsgemeente niet verloren gaan. De inwoners zijn, ondanks enkele punten die beter kunnen, gemiddeld tevreden over de gemeente en haar dienstverlening, dit zou gehandhaafd moeten worden. Dit geldt ook voor het voorzieningenniveau in de dorpen. Na een mogelijke herindeling mogen de gemeentelijke lasten voor de inwoners van Dantumadiel niet hoger komen te liggen dan nu om de tekorten in de andere gemeenten weg te werken. Inwoners hebben begrip voor de noodzaak tot versterking van de gemeentelijke slagkracht en er is de wil om die te vinden door verdergaande samenwerking, het opzetten van gezamenlijke dienstverlening of eventueel een ambtelijke fusie, maar een gemeentelijke herindeling gaat de meeste aanwezigen te ver. Dorpsbelangen en inwoners zijn hierin wat explicieter dan ondernemers en organisaties, waarvan een aantal wel positief tegenover een herindeling staat.”

De gemeente staat er financieel en organisatorisch relatief goed voor, ook ten opzichte van samenwerkende gemeenten. Wel staat de gemeente onder druk om het huidige kwaliteitsniveau te kunnen waarborgen en moet daarom verdergaande vormen van samenwerking zoeken. Zowel bestuurlijk als bij inwoners is een ambtelijke fusie een samenwerkingsvorm die voldoet aan de vereiste samenwerking voor het aankunnen van toekomstige taken. Daarnaast heeft een ambtelijke fusie voldoende draagvlak onder bestuur en inwoners.

Ambtelijke fusie kan gezien worden als een tussenstap naar een bestuurlijke fusie om de ingezette samenwerking te bestendigen en maximaal te benutten. Hierbij zijn Dongeradeel, Kollumerland c.a. en Ferwerderadiel logische samenwerkingspartners. Een eventuele bestuurlijke fusie moet dan wel gebaseerd zijn op een gedeelde visie van de betreffende gemeenten op de regio. Voor een ambtelijke fusie geldt ook dat er voorwaarden aan de samenwerking verbonden zijn.

Bestuurskracht en intergemeentelijke samenwerking zijn op dit moment belangrijke onderwerpen voor gemeenten. Er is een noodzaak tot samenwerking door de grote uitdagingen waar gemeenten voor staan. Er komen extra taken van het rijk naar de gemeenten en die gaan gepaard met bezuinigingen. Dit dwingt gemeenten na te denken over haar takenpakket, de eigen rolinvulling en de rol van de burger. Er zal een beroep gedaan worden op de eigen kracht van de burger. Hiervoor zal de overheid zichzelf ook moeten omvormen. Het is dan ook belangrijk voor Dantumadiel om nu een heldere keuze te maken over de toekomst van de gemeente. >>

Het college stelt voor om de ambtelijke fusie op zo kort mogelijke termijn te realiseren met als streefdatum 1 januari 2015. De gemeenteraad zal op 11 juni a.s. het  voorstel van het college bespreken in een opiniërende raadsvergadering. Naar verwachting zal de raad op 25 juni a.s. een besluit nemen over de toekomst van de gemeente Dantumadiel.

Dit kan u ook interesseren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button