HoofdnieuwsRegionaal

Vertrouwen in toekomst voor De Sionsberg

DOKKUM – De nieuwe fusieorganisatie van Zorggroep Pasana en Ziekenhuis Nij Smellinghe en De Friesland Zorgverzekeraar zien volop kansen voor De Sionsberg om in de toekomst eenbelangrijke ziekenhuisfunctie te behouden. Met de voltooiing van de fusie tussen Pasana en NijSmellinghe is de algehele positie van De Sionsberg aanzienlijk versterkt. Tevens biedt de fusiemogelijkheden voor samenwerking op het gebied van zorg. Het zorgbeleidsplan dat DeSionsberg begin dit jaar opstelde voorziet in de zorgbehoefte van de regio en kan op steun vanDe Friesland Zorgverzekeraar rekenen.

Nu de fusie een feit is wil de nieuwe organisatievoortvarend doorgaan met de uitwerking van dit toekomstplan van De Sionsberg.Onderzoek DongeradeelDe afgelopen maanden heeft de gemeente Dongeradeel onderzoek laten doen naar het besluit vanDe Sionsberg om de klinische verloskunde te stoppen. Nij Smellinghe, Pasana en De Frieslandbetreuren het allereerst dat zij het onderzoeksrapport pas een paar uur voorafgaand aan de openbareraadsvergadering ontvangen en dus geen tijd hebben om het rapport vooraf te bestuderen. Daarnaastzijn partijen van mening dat het stoppen met de klinische verloskunde niet los gezien kan worden vanoverige zorginhoudelijke kwalitatieve en financiële aspecten die speelden bij De Sionsberg.Al met al zijn partijen van mening dat destijds door De Sionsberg een zorgvuldig en afgewogen besluitis genomen. Een besluit in lijn met het zorgbeleidsplan van het ziekenhuis.Met het voltooien van de fusie is nu een nieuwe situatie ontstaan. Het is nu zaak om vooruit te kijkenen voortvarend invulling te geven aan het toekomstplan van De Sionsberg.GeboortezorgOmdat De Sionsberg op termijn geen 24/7 acute OK-zorg kan garanderen, moest het ziekenhuis eennieuw zorgbeleidsplan opstellen en uiterlijk 1 mei 2013 stoppen met het bieden van klinischeverloskunde.

Daarnaast speelt het aanscherpen van regels, onder meer door de beroepsverenigingvan gynaecologen, en worden de eisen die gesteld worden aan de klinische verloskunde in detoekomst steeds hoger. Het is daarom al met al niet meer verantwoord om deze zorg in De Sionsbergop de lange termijn te blijven bieden. Alle partijen hebben begrip voor de emotie die dit oproept inDokkum en omgeving, maar verantwoorde en kwalitatief goede klinische verloskunde staat voorop.Tot op heden is er in De Sionsberg sprake van verantwoorde en kwalitatief goede geboortezorg, maarde kwaliteit kunnen we op de lange termijn niet garanderen.Sinds het besluit van De Sionsberg om te stoppen met de klinische verloskunde hebben de betrokkenpartijen hard gewerkt aan een plan voor veilige en goede geboortezorg voor de komende jaren. Beginjuli jl. is dat plan door De Sionsberg en De Friesland ingediend bij de IGZ die daar positief overoordeelt. Wij doen een dringende oproep aan iedereen om de ingeslagen weg nu verder te vervolgenom zo samen invulling te geven aan veilige en goede geboortezorg.ToekomstDe Sionsberg kan in de toekomst belangrijke zorg blijven verlenen voor de regio.

Zo is er meer enmeer behoefte aan ouderenzorg. De fusie biedt hiervoor mooie kansen. Ook wat betreft geboortezorgblijft De Sionsberg een rol spelen. Weliswaar niet als het gaat om bevallen in het ziekenhuis, maar welbij het hele traject voorafgaand aan, en na, de geboorte. Voor veel soorten zorg kunnen mensen ookin de toekomst gewoon nog bij De Sionsberg terecht en zo houdt het ziekenhuis een belangrijkefunctie voor de regio.De komende maanden werken partijen het toekomstplan van De Sionsberg verder uit. Ook wordt ditnajaar in het provinciebrede programma Friesland Voorop besproken welke zorg in de toekomst opwelke plek het beste verleend kan worden. Eind van het jaar moet duidelijk zijn welke zorg DeSionsberg in de toekomst allemaal gaat verlenen.

Dit kan u ook interesseren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button